Chatreglement TMF Chat

Het is niet toegestaan om berichten te verspreiden die lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, seksueel getint of bedreigend zijn, of om enige andere reden kunnen leiden tot ongemak, irritatie en onnodige onrust. Tevens is het niet toegestaan om met slechte intentie gebruik te maken van berichten op TMF Chat.

Gebruikers mogen geen direct identificeerbare gegevens van anderen op TMF Chat plaatsen.

De toegelaten talen op TMF Chat zijn Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Het is niet toegestaan een bericht te verspreiden met commerciele doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TMF met uitzondering van de promotie van goederen op de ‘Zoekertjes’ pagina.

Het is niet toegestaan anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht.

In de chat mag  men een ander niet aanzetten of dwingen tot activiteiten die in strijd zijn met de strafwet  en zodoende als illegaal kunnen worden aangemerkt.

 

Inbreuk

TMF behoudt zich het recht om de berichten te controleren op conformiteit met het chatreglement. In geval van inbreuk op het chatreglement heeft TMF het recht om te berichten te weigeren of te verwijderen. Voor dergelijke berichten worden wel de kosten voor de sms in rekening gebracht.

TMF verbindt zich er evenwel niet toe om controle uit te oefenen ten aanzien van de inhoud van de berichten en kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de berichten. TMF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig bericht of enige schade die voortvloeit uit het verzenden van een bericht.

Moderators hebben de bevoegdheid om gebruikers die een inbreuk hebben gepleegd op het chatreglement het gebruik van de dienst voor een periode van 1 tot 7 dagen te ontzeggen. Moderators mogen geen persoonlijke belangen verdedigen via hun functie.

Tevens heeft TMF het recht om gebruikers het gebruik van de dienst voor een langere periode te ontzeggen. In geval  van ernstige inbreuken kan TMF gebruikers definitief en op onherroepelijke wijze uitsluiten.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met relevante privacywetgeving verwerkt. TMF behoudt zich echter het recht voor om persoonsgegevens door te geven aan gerechtelijke instanties, de politie en andere officiële instanties indien deze daarom verzoeken.

 

Klachten

Heb je een klacht over de Chat services van TMF? Overtreden gebruikers of moderators de regels? Je kan het altijd melden door een bericht te sturen met het codewoord ‘klacht’ gevolgd door de inhoud van je klacht naar 3373 (0.60 euro p.b.) Je kunt je klacht ook  mailen naar info@tmf.be of telefonisch doorgeven door te bellen naar: 03/400 38 88 (lokaal tarief)

Deze klachten komen rechtstreeks aan bij de verantwoordelijke van TMF en worden iedere werkdag bekeken.

TMF zal vervolgens nagaan of het bericht waarop de klacht betrekking heeft inbreuk maakt op het Chatreglement. Wanneer dit het geval is zal TMF de nodige stappen ondernemen.


Chatwaarschuwing

Bescherm jezelf tegen mensen met slechte bedoelingen. Deel niet te snel persoonlijke informatie mede via de Dienst.

Let ook op als je privésmst. Niet iedereen is zoals hij of zij zichzelf voordoet.


Algemene  voorwaarden

TMF kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Dienst.

Gebruiker stemt erin toe TMF volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere persoon jegens MTV worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de Dienst door Gebruiker.

De gegevens van de gebruiker zullen uitsluitend en volgens de Privacywet voor de Dienst worden gebruikt. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciele doeleinden.

Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing, eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Antwerpen.